Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
a. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de medecontractant erkent kennis te hebben er ermee akkoord te gaan. De voorwaarden hebben absolute voorrang op de eventuele eigen voorwaarden van de medecontractant die voor niet geschreven zullen gehouden worden.
2. Bestellingen
a. Overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring.
b. Wanneer de medecontractant binnen de 3 dagen na bestelling geen geschreven annulatie ontvangt is de bestelling als aanvaard te beschouwen.
c. Alle verstrekte prijzen, brochures en andere productgegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden Ventilatie-Winkel niet en waarborgen geen eigenschappen.
3. Leveringstermijnen
a. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.
b. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en.of andere overmachtssituaties is Ventilatie-Winkel ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers van Ventilatie-Winkel, om welke reden dan ook. ventilatie-winkel.be heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal betekend worden bij fax of gewone brief.
c. Ventilatie-Winkel zal tevens gerechtigd zijn deelleveringen uit te voeren.
4. Verzending
a. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van Ventilatie-Winkel, aanvaardt de klant de door Ventilatie-Winkel gekozen koerierdienst zonder dat dit enige risico-overdracht meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door Ventilatie-Winkel meegedeeld. Spoedbestellingen zijn evenwel volledig op kosten van de koper.
b. Bestellingen blijven 5 dagen ter beschikking. Bij niet-afhaling binnen deze termijn worden de goederen terug in stock opgenomen.
c. Verkeerde leveringen en de DOA-producten moeten binnen de 8 dagen naar Ventilatie-Winkel worden teruggestuurd.
d. Goederen die speciaal besteld zijn geweest en maatwerk voor de klant worden niet teruggenomen.
a. De prijzen zijn nettoprijzen voor verpakt materiaal in onze magazijnen. Zij zijn inclusief BTW en recupel en dienen enkel als aanwijzing.
b. De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van die dag. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussenkomen ingevolge koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van taksen of belastingen, zal Ventilatie-Winkel gerechtigd zijn zonder voorafgaande berichtgeving deze aan de klant door te rekenen zonder dat laatstgenoemde daardoor de ontbinding van de verkoop kan vorderen. Elke andere prijsverhoging, buiten de wil van Ventilatie-Winkel om, kan steeds worden doorgerekend. Indien de verhoging méér dan 5% bedraagt kan de koper vóór levering afzien van de koop, mits betaling van een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de contractprijs.
6. Betalingen
a. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, kontant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Wissels of cheques brengen geen schuldvernieuwing mee en doen op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van huidige voorwaarden.
b. Bij verzending onder rembours zullen de goederen bij niet betaling niet worden afgeleverd.
c. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 10% en tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro en een maximum van 1250 euro.
d. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
e. Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen of de uitvoering van garantieverplichtingen rechtvaardigen.
f. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van Ventilatie-Winkel totdat volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang ook behoudt Ventilatie-Winkel zich het recht voor ten allen tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.
7. Klachten
a. De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst van de koerierdienst onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en.of schade aan de collis.
Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, de factuur en.of het vervoerdocument. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten daaromtrent dienen nog op de dag van de levering gemeld aan Ventilatie-Winkel per fax en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de koper doet de eventuele aansprakelijkheid van Ventilatie-Winkel teniet voor wat betreft deze zichtbare gebreken en.of dito beschadigingen.
b. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis worden gebracht van Ventilatie-Winkel binnen de 8 dagen na levering.
c. Geen terugzending van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaandelijke toestemming van ventilatie-winkel.be. De terugzending moet steeds franco geschieden en gebeuren binnen de 8 dagen na levering.
8. Waarborg
a. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt 1 jaar na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode.
b. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.
c. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval enz … voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.
d. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.
e. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn.
f. Onze garantie vervalt eveneens in geval van overdracht van het desbetreffende materiaal.
g. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van fouten in de software; de daaraan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door Ventilatie-Winkel in rekening gebracht worden.
h De klant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd.
i. Wanneer door Ventilatie-Winkel geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de koper aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie ervan zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven.
j. De koper dient in te staan voor het copïeren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan Ventilatie-Winkel verantwoordelijk gesteld worden over eventueel verlies van deze informatie.
9. Ontbinding.verbreking van de overeenkomst
a. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt door bijvoorbeeld het niet afhalen van de goederen binnen de 7 dagen, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door middel van een aangetekende brief door Ventilatie-Winkel . In dit geval is de koper, benevens terugbetaling van de door Ventilatie-Winkel gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de koopprijs.
b. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval het door Ventilatie-Winkel gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.
c. Bij annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de koopprijs.
9.1 Herroepingsrecht
Consumenten kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen de goederen terugsturen. Ze mogen wel niet gebruikt zijn en ze moeten in de originele onbeschadigde verpakking teruggestuurd worden. Formulier herroepingsrecht Formulier herroepingsrecht
10. Bevoegdheid rechtbank
a. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.
b. Elke discussie met betrekking tot deze overeenkomst bestelling of factuur zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van het kanton Torhout, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge of de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Brugge.